Graf: Spojené štáty - Dlh verejnej správy


Pozrite sa na niektoré zaujímavé skutočnosti, grafy a obrázky na tému Spojené štáty - Dlh verejnej správy tu. Dlh verejnej správy (iné názvy: dlh verejných financií, dlh v sektore verejnej správy, verejný dlh; nepresne zadĺženosť štátu (v širšom zmysle)/štátny dlh (v širšom zmysle), vládny dlh (v širšom zmysle); nesprávne národný dlh) sú v priebehu času akumulované finančné záväzky sektora verejnej správy (t. j. najmä - prípadne v závislosti od definície len - ústrednej a regionálnej štátnej správy, miestnej samosprávy a fondov sociálneho zabezpečenia). (Zdroj: Wikipedia.org) Pozrite sa na vývoj dlhu v čase, na podiel dlhu na osobu a na pomer dlh/HDP.Spojené štáty: 2012

Dlh verejnej správy:
16.066 (USD) (bilióny)

Hrubý domáci produkt:
15.542 (USD) (bilióny)

Obyvateľstvo:
313.914 (milióny)

Dlh verejnej správy / Hrubý domáci produkt:
103.371 (%)

Dlh verejnej správy / Obyvateľstvo:
51.18 (USD) (tisíce)

O tuto sumu USD sa zmenil dlh od okamihu, kedy ste prišli na túto stránku:


Zdieľajte tento graf s priateľmi:      
    
    
Vložte tento graf na vašu webovú stránku: Odkaz na tento graf:
Stačí len skopírovať kód (CTRL + C) - a vložte ho (CTRL + V) do kódu vašej webovej stránky.

Ako čítať tento graf: Tento graf zobrazuje vybrané premenné a ich vzťahy. Čo to môže znamenať? Delenie čísel: Napríklad, ak rozdelíte finančnú čiastku podľa počtu osôb, potom zistená hodnota hovorí, koľko z čiastky pripadá na jednu osobu. Percentá: Percentá povedajú, aká časť celku je daná hodnota. Napríklad, 25 % je štvrtina celku, 50 % znamená polovicu celku, 100 % znamená celok. Tu si môžete prezrieť definície ostatných premenných používaných v grafu vyššie:

Hrubý domáci produkt (v trhových cenách), skrátene HDP (ang. gross domestic product (at market prices), skrátene GDP) alebo domáci produkt je hodnota všetkých finálnych výrobkov a služieb vyrobených rezidentskými jednotkami sledovaného územia (spravidla štátu) za sledované obdobie (spravidla za rok). Zodpovedá teda tzv. hrubej pridanej hodnote celej ekonomiky v trhových cenách.

Obyvateľstvo (alebo nepresne populácia) je súhrn všetkých ľudí na určitom území k určitému okamiku, zisťovaný podľa bydliska, prítomnosti na danom území alebo podľa iných hľadísk (napr. podľa domovského práva a pod.); počet obyvateľstva sa ustavične mení v dôsledku jeho prirodzeného pohybu a migrácie; stredný stav obyvateľstva je priemerný počet obyvateľstva za určitý časový úsek (obyčajne rok); za ročný stredný stav sa prakticky berie stav k 1. júlu príslušného roku. Výskumom obyvateľstva sa zaoberá demografia. (Zdroj: Wikipedia.org)
Graf: Spojené štáty - Dlh verejnej správy


Na nižšie uvedenom grafe je vidieť viac detailov na rovnakú tému: Dlh verejnej správy - Hrubý domáci produkt - Obyvateľstvo. Tu môžete vidieť vývoj týchto veličín s rôznymi parametrami a po dlhšiu dobu (kde sú údaje k dispozícii).

Spojené štáty: 1970

Dlh verejnej správy:
370.919 (USD) (miliardy)

Hrubý domáci produkt:
1.025 (USD) (bilióny)

Obyvateľstvo:
203.984 (milióny)

Dlh verejnej správy / Hrubý domáci produkt:
36.194 (%)

Dlh verejnej správy / Obyvateľstvo:
1.818 (USD) (tisíce)


Zdieľajte tento graf s priateľmi:      
    
    
Vložte tento graf na vašu webovú stránku: Odkaz na tento graf:
Stačí len skopírovať kód (CTRL + C) - a vložte ho (CTRL + V) do kódu vašej webovej stránky.

Hlavné zdroje dát: TreasuryDirect.gov, Worldbank.org, Wikipedia.org. Prečítajte si viac o dátových zdrojoch.

 

WikiFigures je projekt Bispiral, s.r.o. Obsah je k dispozícii v rámci rôznych licencií v závislosti od zdroja informácií. Pri použití grafov z WikiFigures na vašich webových stránkach môžete obvykle použiť túto licenciu: CC BY 3.0. Uvádzajte zdroj dát a odkaz na príslušnú stránku s grafom WikiFigures. | Prečítajte si o knižniciach JavaScript, ktoré boli použité na vytvorenie grafov na WikiFigures. | Vydavateľ: Bispiral, s.r.o. | O nás | Pravidlá tohto webu a ochrana súkromia